subject as aforesaid

पूर्वोक्तानुसार त्या त्या गोष्टींच्या अधीनतेने