seen; file with previous papers

पाहिले; आधीच्या कागदपत्रांसह फाईल करावे