reply not received inspite of repeated reminders

वारंवार स्मरणपत्रे पाठवून सुद्धा उत्तर आले नाही