of ordinary prudence

सर्वसामान्य व्यवहारज्ञान असलेला, सर्व-सामान्य व्यवहारदृष्टीचा