Necessary application for withdrawal of an advance from the CF is put up at P. /C.

आकस्मिकता निधीतून आगाऊ रक्कम काढण्यासाठी करावयाचा आवश्यक तो अर्ज पृ. ................ प/वि वर प्रस्तुत केला आहे.