mutatis mutandis

यथोचित परिवर्तनांसह, योग्य त्या फेरफारांनिशी, योग्य ते फेरबदल करून