matter is under active consideration

प्रकरणावर लक्षपूर्वक विचार चालू आहे