joining time

पदग्रहण अवधि, रुजू होण्यासाठी (देण्यात येणारा) अवधि