It was impressed on the Collector & the Commissioner that this activity should be undertaken with speed in order to reduce hardships to the suffering families.

त्रस्त कुटुंबांचे हाल कमी करण्याच्या दृष्टीने हे काम त्वरेने हाती घेण्याबद्दल जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्‍त ह्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या.