It is proposed to establish an Agricultural Workers’ Provident Fund in accordance with the scheme to be made by Government. It is proposed that the fund should be administered by a Board to be constituted by Government.

शासन तयार करील त्या योजनेनुसार शेतमजुरांचा भविष्य निर्वाह निधी चालू करण्याचे योजिले आहे. या निधीचे व्यवहार शासन स्थापन करील त्या मंडळाने पाहावेत असे सुचवण्यात येत आहे.