it is for orders whether…………

....... किंवा कसे या विषयी आदेश देण्यात यावा