It is essential to provide drainage system to drain off the water and prevent water logging.

पाण्याचा निचरा व्हावा व पाणी तुंबून राहू नये म्हणून, पाणी वाहून जाण्याची सोय करणे आवश्यक आहे.