It has been consciously decided not to link the tax with income as it would entail heavy work both for the administration and the tax payer involving substantial labour and expenditure disproportionate to the quantum of tax that can be levied as per the p

या कराची उत्पन्नाशी सांगड घालू नये असा निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आला आहे. कारण तसे केल्यास प्रशासनावर व करदात्यावर कामाचा खूप ताण पडेल आणि संविधानाच्या तरतुदीनुसार जो कर बसवता येईल त्याच्यामानाने श्रम व खर्च अधिक करावा लागेल.