inter vivos

जीवित व्यक्तींच्या दरम्यान, हयात व्यक्तींच्या दरम्यान