In villages where scarcity of drinking water is experienced, generally following measures are undertaken for relieving shortage of drinking water :-

ज्या खेड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असते तेथे पाण्याचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सामान्यतः पुढील उपाय योजिले जातात:-