in the ordinary course of business

व्यवहाराच्या सामान्य क्रमात, धंद्याच्या सामान्य क्रमात, कामकाजाच्या/कामाच्या सामान्य क्रमात