in the interest of administrative convenience

प्रशासनाच्या सोयीच्या दृष्टीने