In the circumstances and the reasoning made in the preceding paragraphs, the Cabinet is requested to agree to the Department’s proposal for removal of the exemption.

या परिस्थितीत आणि वरील परिच्छेदातील कारणमीमांसेच्या संदर्भात, ही सवलत काढून टाकण्याबाबत विभागाने प्रस्तुत केलेला प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य करावा अशी विनंती आहे.