in excess of one’s power

आपल्या अधिकाराचा/अखत्याचा अतिक्रम करून