In contravention of

चे व्यतिक्रमण करून, -चे उल्लंघन करून, -च्या विरोधी