I reiterate my former comments

मी आपले पूर्वीचेच मत पुन्हा मांडू इच्छितो