except as otherwise provided

अन्यथा उपबंधित केले असेल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही, अन्यथा तरतूद केली असेल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही