Contingency Fund advance of rs……….. may be agreed to

आकस्मिकता निधीतून रु............ ची आगाऊ रक्कम काढण्यास मान्यता देण्यात यावी