command area

लाभक्षेत्र, पाटबंधाऱ्याखाली येणारे क्षेत्र