...... and it was agreed that we should contribute rs. ........... for the project and that land should be made available at a reasonable price.

......आणि असे ठरले की, या प्रकल्पासाठी शासनाने रुपये ........... एवढी रक्कम द्यावी आणि जमीन वाजवी किंमतीस उपलब्ध करून द्यावी.