waive

v.t. 1. हक्कवर्जन करणे, हक्कविसर्जन करणे [T.P. Act-s. 35] 2. अधित्याग करणे cf. abandon, सोडून देणे [Ind. Evi. Act-s. 128]