withdrawl

n. 1. माघार(स्त्री.) 2. (as, of complaint) मागे घेणे (न.), (as, of power) काढून घेणे (न.), काढणे (न.)