wrong

n. 1. दुष्कृति (स्त्री.) 2. अन्याय (पु.) cf. crime 3. अन्याय (पु.) cf. damage v.t. 1. अन्याय करणे cf. aggrieve 2. आगळीक करणे adj. सदोष, चूकीचा, गैर