negotiable

adj. 1. परक्राम्य, विनिमेय, विक्रेय, बेचनीय 2. वाटाघाटीने सोडविण्याजोगा