judge

v.t. & i., 1. न्याय देणे, न्याय करणे 2. मूल्यांकन करणे 3. (to form or pass an opinion)मानणे, वाटणे n. न्यायाधीश (सा.) cf. arbitrator लवाद referee निर्देशी umpire पंच