Bank

n. 1. बँक (स्त्री.) 2. अधिकोष (पु.) v.t.& i. 1. बँकव्यवसाय करणे 2. बँकते खाते ठेवणे 3. बँकशी व्यवहार करणे 4. विश्वसून असणे, विसंबून असणे