account

n. 1. लेखा (पु.), हिशेब (पु.) 2. खुलासा (पु.), स्पष्टीकरण (न.) 3. कथन (न.), वृत्तांत (पु.) 4. खाते (न.)