absolutely

adv. 1. संपूर्णपणे, सर्वस्वी, सर्वथा 2. निरपवादपणे [Nego. Inst. Act-s. 46] 3. निखालसपणे 4. अंतिमतः कायमचे