abjudicate

v. t. न्यायनिर्णयाद्वारे काढून घेणे, न्यायनिर्णयाद्वारे हस्तांतरित करणे