alarm

n. (also alarum) १ (भय, दोष वगैरे दर्शविणारी) सूचना (स्त्री.) भयसूचना (स्त्री.) दोषसूचना (स्त्री.) २. (घड्याळाचा) गजर (पु.)