withdrawal

n. १ (as, of amount) (रकमा वगैरे ) काढणे (न.), काढून घेणे (न.) २ परत घेणे (न.), मागे घेणे (न.) ३ (as, of powers, etc.) (शक्ति) काढून घेणे (न.), परत मागे घेणे (न.)