waste

n. १ अपव्यय (पु.), २ Agric. पडीत जमीन (स्त्री.) adj. १ उजाड, वैराण, २ निरर्थक, टाकाऊ ३ Agric. पडीत, पडीक v.t. & i. १ अपव्यय करणे, उधळणे २ फुकट जाणे