graded goods

१ श्रेणीबद्ध माल, श्रेणीबद्ध वस्तू (स्त्री. अ. व.) २ प्रतवार लावलेला माल, प्रतवार लावलेल्या वस्तू (स्त्री. अ. व.)