good

n. १ हित (न.), भले (न.) २ फायदा (पु.), लाभ (पु.) ३ श्रेय (न.) adj. १ चांगला, भला, सु-, सत्‌ २ उचित, योग्य ३ पर्याप्त ४ शुद्ध