entrepot

n. (a port or warehouse for temporary reception of goods which are to be re-exported) मध्यागार (न.), पुनर्निर्यात (करावयाच्या वस्तूंचे) निक्षेपस्थान (न.), उतारपेठ (स्त्री.)