order

v.t. १ आदेश देणे २ व्यवस्था लावणे ३ मागणी करणे n. १ आदेश (पु.) २ सुव्यवस्था (स्त्री.) ३ (regular arrangement) क्रम (पु.) ४ (due condition) सुस्थिति (स्त्री.) ५ मागणी (स्त्री.) ६ Law नियमक्रम (पु.)