Locarno treaties

लोकार्नो करार (१९२५ साली युरोपातील प्रमुख राष्ट्रांनी आपापसात केलेला परस्पर सुरक्षा व शांतताविषयक करार)