Lend-lease Act

उधारपट्ट्याचा कायदा (१९४१) (अमेरिकेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक मानल्या गेलेल्या राष्ट्रांना साधनसामग्री देण्यासंबंधी अध्यक्षास अधिकार देणारा कायदा)