La internationale

आंतरराष्ट्रीय गीत (युजेन पॉटियर याने १८७१ मध्ये लिहिलेले आणि पहिल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने स्वीकारलेले गीत)