Holy Roman Empire

होली रोमन, एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य (इ. स. ९६२ ते १८०६ या काळातील जर्मन साम्राज्याचे अधिकृत नाव)