Black Panther Party

(U. S. A.) ब्लॅकपँथर पार्टी (कृष्णवर्णीयांची अमेरिकेतील नागरी हक्क संरक्षणासाठी स्थापलेली लढाऊ संघटना)