keep

v.t.& i. १ ठेवणे २ (to preserve) परिरक्षण करणे, सांभाळून ठेवणे ३ (to conduct or carry) चालवणे (as in: to keep a shop दुकान चालवणे) ४ (to observe, to fulfil) पालन करणे ५ (to reserve) राखून ठेवणे