tripod

n. Layout & design तिपाई मथळा (पु.) (लहान टाईपातील दोन ओळींच्या शीर्षाच्या लगत डावीकडे दिलेले मोठ्या टाईपातील एक ओळीचे शीर्षक)