transponder

n. Satt. Comm. (Transmitter of Responder) पारेषण प्रतिसादक (पु.), दूरसादक (न.) (जेथून तात्काळ उत्तरे मिळू शकतील अशा स्थानकाकडे बिनतारी संदेश पाठवणारे पारेषक उपकरण)