optical printer

Broad. Journ., Comp. Sci. प्रकाशीय मुद्रक (एका चित्रपट्टीवर छायाचित्रित करण्यात आलेली प्रतिमा दुसऱ्या चित्रपट्टीवर छायाचित्रित करण्यासाठी वापरण्यात येणारे एक साधन)